معرفی مدیر غذا و دارودکتر شبنم نوروزی

مدیر غذا و دارو

دکترای داروسازی

آدرس پست الکترونیک: sh.noroozi@sarabums.ac.ir 

شماره تماس: 43237507-041