رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیدکتر محمود لعلی سراب 
رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
دکترای DBA

شماره تماس:43228740-041
 
اعضای کارشناسان:
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1    مهندس محمد نژد قربانی کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی
2 خانم مهندس مریم زارع ثانی کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی
3  مهندس صابر خرسندی کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی