کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و داروکارشناسان آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

شماره تماس:43239761-041

 
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1   دکتر سید باقر نادری کارشناس آزمایشگاه دکترای PHD میکروبیولوژی
2 مهندس بهزاد بهمنی کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
3 خانم مهندس نسرین غلامی کارشناس آزمایشگاه دکترای PHD میکروبیولوژی